Algemene Voorwaarden Gezinspiratieplein
versie 2.0 15-6-2016

ARTIKEL 1 – Definities
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Gezinspiratieplein en deelnemer van trainingen, workshops en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’deelnemer’).

Opdracht
De opdracht van een opdrachtgever aan GEZINSPIRATIEPLEIN om een training of workshop te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers of franchisenemers van het betreffende bedrijf of de betreffende instelling die een overeenkomst met GEZINSPIRATIEPLEIN aangaat of wenst aan te gaan.

Opdrachtgever
Elk bedrijf of elke instelling die aan GEZINSPIRATIEPLEIN een opdracht verstrekt.

Deelnemer
Elke particulier die zich voor een training of workshop bij GEZINSPIRATIEPLEIN aanmeldt

‘In Company’ of ‘Open’
‘In Company’ of ‘Open’. Onder ‘In Company-aanbod’ wordt verstaan een training of workshop die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder ‘open aanbod’ wordt verstaan een training of workshop die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen GEZINSPIRATIEPLEIN en een deelnemer of opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een training of workshop door GEZINSPIRATIEPLEIN, zoals bedoeld in artikel 4. Inschrijving voor een training of workshop wordt gedaan door middel van het inschrijvingsformulier op de website of door middel van een email. Dit is een overeenkomst op afstand. Een inschrijving is pas definitief wanneer je van ons een bevestiging hebt ontvangen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van GEZINSPIRATIEPLEIN en op alle door GEZINSPIRATIEPLEIN gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en sturen we op aanvraag kosteloos toe.
 2. Indien de opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer, zoals bij In-Company, dan zal de opdrachtgever deze algemene voorwaarden aan de deelnemer bekend te maken.
 3. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal GEZINSPIRATIEPLEIN naar redelijkheid een regeling treffen.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook e-mail bedoeld.

ARTIKEL 3 – In-company

 1. In-company trainingen of workshop worden overeengekomen middels een offerte. Op de offerte zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor een In Company training of workshop geldt dat na de datum van verzending van de trainingsspecificatie door GEZINSPIRATIEPLEIN aan de opdrachtgever, de opdrachtgever gedurende vijf werkdagen gerechtigd is kosteloos wijzigingen in het programma voor te stellen. Voor wijzigingen na deze periode kan GEZINSPIRATIEPLEIN per wijziging EUR 70,- administratiekosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 3. Annulering. Voor een In-company training of workshop gelden voor deelnemers de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Voor annulering van de gehele training of workshop worden individuele afspraken gemaakt en wordt in de opdrachtovereenkomst een bepaling opgenomen.
 4. Voor het verplaatsen van een training of workshop zal GEZINSPIRATIEPLEIN voor de administratieve verwerking EUR 125,- in rekening brengen. De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van GEZINSPIRATIEPLEIN tot het verplaatsen van de training of workshop deze kosten tezamen met de (overige) kosten van de training of workshop te voldoen.

ARTIKEL 4 – Overeenkomst

 1. Je gaat een overeenkomst aan met GEZINSPIRATIEPLEIN door middel van je inschrijving voor een training of workshop. Inschrijving voor een training of workshop vindt plaats via het inschrijfformulier op de website.
 2. De overeenkomst is pas definitief als je van GEZINSPIRATIEPLEIN een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Deze bevestiging geldt ook als bewijs van inschrijving.
 3. Tot en met veertien dagen na het sluiten van deze overeenkomst heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je hebt dan recht op terugbetaling van wat je al hebt betaald. Gezinspiratieplein betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen terug.
 4. Geen recht op ontbinding van deze overeenkomst bestaat, als de training of workshop door Gezinspiratieplein met jouw instemming is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

ARTIKEL 5 – Annulering opleiding

 1. GEZINSPIRATIEPLEIN heeft het recht om, indien er onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde training of workshop zijn, deze training of workshop te annuleren. GEZINSPIRATIEPLEIN zal de reeds betaalde kosten voor de geannuleerde training of workshop restitueren.
 2. Restitutie van reeds betaalde bedragen zullen door GEZINSPIRATIEPLEIN binnen 30 dagen worden teruggestort.
 3. In geval van annulering door deelnemer geldt dat GEZINSPIRATIEPLEIN de volgende kosten in rekening zal brengen:

a) bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training worden geen kosten berekend. b) bij annulering tussen 4 weken en 15 dagen voor aanvang van de training: 50% van de totaalprijs van de training;
c) bij annulering 14 dagen of minder: 100% van de totaalprijs;

Als moment van ontvangst van de annulering door GEZINSPIRATIEPLEIN geldt in het geval van een brief de datum van de poststempel, en een e-mail de verzenddatum van de betreffende e-mail. De startdatum van de training of workshop geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

Beëindigen overeenkomst vóór aanvang van de training of workshop

 1. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst

2. In het geval dat de deelnemer na start van de training of workshop de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op restitutie van het door de deelnemer aan GEZINSPIRATIEPLEIN betaalde of nog verschuldigde bedrag voor het lopende trainingsjaar onder de overeenkomst.

3. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten voor de training of workshop is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat GEZINSPIRATIEPLEIN een bewijs daarvan kan vragen, bijvoorbeeld door een arts afgegeven bewijs. Het is daarna ter beoordeling aan GEZINSPIRATIEPLEIN of dit reden is voor tussentijdse beëindiging.

ARTIKEL 7 – Betaling

 1. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de factuur vermeld.
 2. De kosten van iedere training of workshop en de betalingswijze staan vermeld op de website en factuur.’
 3. Het Gezinspiratieplein is een officieel opleidingsinstituut, daarom zijn de trainingen, workshops en opleidingen van BTW vrijgesteld.
 4. De deelnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
 5. Indien een deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die GEZINSPIRATIEPLEIN moet maken om het aan GEZINSPIRATIEPLEIN toekomende bedrag te innen voor rekening van de deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 115,-.
 6. Indien de werkgever van een persoon die een training of workshop volgt de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de deelnemer, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de deelnemer verschuldigd is. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de deelnemer en diens werkgever.

ARTIKEL 8 – Uitval trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal GEZINSPIRATIEPLEIN – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal GEZINSPIRATIEPLEIN de deelnemers zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of workshop alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding. GEZINSPIRATIEPLEIN zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. De uitval van een trainer is geen reden voor kosteloze annulering van een training of workshop door de deelnemer.

ARTIKEL 9 – Vertrouwelijkheid

GEZINSPIRATIEPLEIN, zijn personeel en/of voor GEZINSPIRATIEPLEIN werkzame personen zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. GEZINSPIRATIEPLEIN conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door GEZINSPIRATIEPLEIN verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij GEZINSPIRATIEPLEIN. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van GEZINSPIRATIEPLEIN.

ARTIKEL 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door GEZINSPIRATIEPLEIN worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats op de website.

ARTIKEL 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gezinspiratieplein, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
 2. Een klacht dient te worden ingediend bij de klachtencommissie. Voor het indienen van een klacht hebben wij een klachtenprocedure opgesteld. De klachtenprocedure is te vinden op www.gezinspiratieplein.nl of op te vragen bij het kantoor van Gezinspiratieplein via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling:
  Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl).

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door GEZINSPIRATIEPLEIN geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen